______

משנים תפיסות חברתיות

תשובת הוועד לתשובת משרד הבריאות בנוגע לנוהל מניעת הפצת איידס לבן/בת זוג מיניים