______

משנים תפיסות חברתיות

תשובת משרד הבריאות לבקשת הוועד לעדכון נוהל למניעת הפצת איידס לבן/בת זוג מיניים 24.12.17