top of page

השירותים שלנו

הבהרות וקבלת הסכמת מבקש.ת השירות:

  • זהו שירות לציבור מטעם הוועד למלחמה באיידס, לצורך סיוע בהתמודדות עם שאלות העולות בנוגע לנגיף ה HIV ולמניעתו. שירות זה ניתן ללא תשלום.

  • צ'אט זה אינו בא לתת מענה למקרים חריגים ודחופים, שאינם קשורים לHIV ו\או מחלות מין אחרות. בכל מקרה של בעיה דחופה, מקרה חירום או מצב מצוקה (גופני ו\או נפשי) יש לי אפשרות לפנות לטיפול רפואי מיידי, למלר"ד (מיון) של בי"ח או למוקד רפואי אחר, המספק שירותי רפואה דחופה, כגון מד"א.

  • הוועד למלחמה באיידס לא נושא באחריות לשגיאות במידע או לנזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש מהשימוש בשירות ו/או מתקלות טכניות העלולות לגרום לשיבוש תפקודה התקין של האפליקציה.  

  • אין בהתייעצות בצ'אט תחליף לבדיקת רופא.ה או היוועצות עם הרופא.ה המטפל.ת!

  • אין באפשרותנו להוציא מידע רפואי או להיכנס לתיק הרפואי של מבקש.ת השירות. על כן כל המלצה הינה מוגבלת ותחת המידע אותו בוחר מבקש.ת השירות למסור לרופאה בצ'אט. לא יופנו כלפי הוועד למלחמה באיידס שום טענות לגבי המידע הניתן תחת מגבלות אלו.

  • העובדה כי ההתכתבות מתבצעת מרחוק עשויה לעיתים להקשות על הרופאה. לפיכך, במקרים מסוימים אופנה למפגש רפואי נוסף, לצורך השלמת הייעוץ הרפואי והבדיקות המתחייבות.

  • המטפלת בשירות תעשה ככל הניתן לשמור על צנעת הפרט והסודיות הרפואית. יש לזכור כי ההתכתבות בצ'אט מופיעה על הצג הדיגיטלי האישי שממנו מבוצע השירות (למשל מסך מחשב, פלאפון וכדומה), העלול להיות חשוף לסביבת מבקש.ת השירות (שימו לב איפה אתם מתכתבים וליד מי אתם...)

bottom of page