top of page
Holding Hands

እንኳዕ ናብ መድረኽና ብደሓን መጻእኩም፣ ብዛዕባ ውልቃዊ ጽቡቕ-ሂወት፣ ናይ ቀረባ ጥዕናን ሓባራዊ ስክፍታታት ጥዕናን ዘለኩም ፍልጠት ንምዕባይ ዝተዳለወ ምስጢራዊ ቦታ። ንሕና ኣብዚ ዘለና ተበጻሒ ሓበሬታ ንኸነቕርበልኩም ኢና፣ ጥዕናኹምን ጥዕና እትፈትውዎም ሰባትን ብጥንቃቐን ብሓላፍነትን ክትሕልዉ የኽእለኩም። ንሓፈሻዊ ጽቡቕ ሂወትካ ዝሓየለ መሰረት ንምህናጽ፡ ኣብ ኣገደስቲ ግን ከኣ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ተሃዋሲ ዝቑጸሩ ጉዳያት ሰላም ኣእምሮኻን ድሕነትካን ኣረጋግጽ። ብሓባር ምዃን፣ ንኹሉ ጥዑይን ዝያዳ ሓበሬታ ዘለዎን መጻኢ ከነዕቢ ንኽእል ኢና።

hiv and aids

ኤድስን ጾታዊ ጥዕናን ምርዳእ

ኤድስ ማለት ሕጽረት ምልክት ሕማም ምክልኻል ዓቕሚ ዝብል ሓጻር ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ፣ ንኣካላት ወዲ ሰብ ካብ ዝተፈላለዩ ጣልቃ ዝኣትዉ ከም ረኽስን ጀርምታትን ንምክልኻል ዝተዳለወ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ብውድቀት ዝልለ ዝተሓላለኸ ኩነታት እዩ። ብቫይረስ ሕጽረት ሕማም ምክልኻል (ኤችኣይቪ) ምስ ዝልከፍ፣ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ኣብ ሓደጋ ይወድቕ፣ እዚ ድማ ንኣካላትና ካብ ሕማማት ብእኹል መንገዲ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ይስእን። ከም ውጽኢቱ ድማ፡ ኤድስ ከም እኩብ ክሊኒካዊ ምልክታት ኮይኑ ይምዕብል፡ እዚ ድማ ነቲ ዝደኸመ ኩነታት ስርዓተ-ምክልኻል ዘመልክት እዩ። እዚ ኩነታት እዚ ግቡእ ምክልኻልን ምሕደራን ንምርግጋፅ ጥንቁቕ ምርዳእን ንቕሓትን የድሊ።

ምርዳእ ኤችኣይቪ፦ ቫይረስ ሕጽረት ሕማም ምክልኻል

ኤችኣይቪ፣ ሓጻር ትርጉም ቫይረስ ሕጽረት ሕማም ምክልኻል ኮይኑ፣ ኣብ ደቂ ሰባት ሕጽረት ምክልኻል ሕማም ከስዕብ ዝኽእል ቫይረስ ኮይኑ፣ ንኣካላትና ንረኽሲ ናይ ምቅላስ ዓቕሙ ዝጸሉ እዩ። ኣገዳሲ ነገር፣ ኤችኣይቪ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ጥራይ እዩ ዝመሓላለፍ።

ኤችኣይቪ ብኸመይ ይመሓላለፍ?

ኤችኣይቪ ኣብ መንጎ ዝተወሰኑ ነቲ ቫይረስ ዝሓዙ ፈሳሲ ኣካላትን ኣብ ኣካላትና ዝርከቡ ፍሉያት ዝመጡ ሽፋን ልፋጫዊ ሽፋንን ብቐጥታን ቀጻልን ርክብ ይመሓላለፍ። ብተወሳኺ፣ ምትሕልላፍ ንኣየር ከይተቓልዐ ብቐጥታ ናብ ደም ክኽሰት ይኽእል።

ኤችኣይቪ ዝሓዘ ፈሳሲ ኣካላት፦ ደም፣ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ (ቅድሚ-ምፍሳስ ደም ሓዊሱ)፣ ፈሳሲ ብልዕቲ ጓል ኣነስተይቲ፣ ጸባ ጡብ።

ምምጣጥ ሽፋን ልፋጫዊ ሽፋን፦ ኣዒንቲ፣ ቱቦ ኣፍንጫ፣ ኣፍን ፋሪንክስን፣ ብልዕቲ ጓል ኣነስተይቲ፣ ጫፍ ብልዕቲ ወዲ ተባዕታይን ቆርበትን፣ መሃንቱስ፣ ስርዓተ ደም።

ኤችኣይቪ ብኸመይ ከም ዝመሓላለፍ ምርዳእ ዝርግሐኡ ንምክልኻልን ጽቡቕ-ሂወት ገዛእ ርእስናን ሕብረተሰብናን ንምርግጋጽን ወሳኒ እዩ። ብምሕባር፣ ንነብስናን ኣብ ከባቢና ንዘለዉ ሰባትን ንምክልኻል ንጡፍ ስጉምትታት ክንወስድ ንኽእል ኢና።

ንኤችኣይቪ/ኤድስ ዝኸውን መድሃኒት ኣሎ ድዩ? የለን!

ኣብዚ እዋን እዚ ንኤችኣይቪ ዝኸውን መድሃኒት ስለዘየለ፣ ካብ ኣካላት ወዲ ሰብ ምሉእ ብምሉእ ክውገድ ኣይኽእልን። ይኹን እምበር፣ "እቲ ኮክቴል" ተባሂሉ ዝፍለጥ መድሃኒታዊ ፍወሳ ኣሎ፣ እዚ ድማ ውህደት ዝተፈላለዩ መድሃኒታት ኮይኑ፣ ኣብ ኣካላትና ንዝፍጠር ምብዛሕ ኤችኣይቪ ንምዕፋንን ምምዕባል ኤድስ ንምክልኻልን እዩ። እዚ ሕክምና እዚ ትርጉም ዘለዎ ዕድመ ክመርሕ፣ ዕድመ ከናውሕን ንጽሬት ህይወት ምስ ኤችኣይቪ ዝነብሩ ውልቀሰባት ከማሓይሽን ይኽእል።

ንኤችኣይቪ ምቅላዕ መዓዝ ክኽሰት ይኽእል?

ጾታዊ ርክባት፦ ኤችኣይቪ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ምሉእ ብምሉእ ናብ ብልዕቲ ጓል ኣነስተይትን/ወይ መሃንቱስን ብምእታው ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ፣ ብፍላይ ብዘይ ኣጠቓቕማ ኮንዶም። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ኣብ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ዝርከብ ኤችኣይቪ ንሽፋን ብልዕቲ ጓል ኣነስተይቲ፣ ብልዕቲን/ወይ ረቂቕ ሽፋን መሃንቱስን ክለኽፍ ስለ ዝኽእል እዩ። ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ኮንዶም ምጥቃም እቲ ዝበለጸ ውጽኢታዊ መንገዲ ንምክልኻል ምትሕልላፍ ኤችኣይቪ ምዃኑ ኣይትረስዑ።

 

ኣብ ጥቕሚ ዝወዓሉ መራፍእ ምክፋል፦ ኤችኣይቪ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ መራፍእ ብምጥቃም ብቐጥታ ናብ ደም ብዘይ ምቅላዕ ኣየር ክመሓላለፍ ይኽእል። ኣብ ጥቕሚ ዝወዓሉ መራፍእ ምክፋል ንሓደጋ ረኽሲ ኤችኣይቪ ብዓቢኡ ይውስኽ። ኩሉ ግዜ ጽሩይን ዝመኸነን መራፍእ ንኸይትመሓላለፍ ተጠቐሙ።

 

ካብ ኣደ ናብ ውላድ፦ ኤችኣይቪ ብውርሻ ዝመጽእ ኣይኮነን፣ እንተኾነ ግን ኣብ እዋን ጥንሲ፣ ሕርስን ምጥባውን ካብ ኣደ ናብ ውላድ ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ። ኣብ እዋን ጥንሲ ንሕክምናዊ ምንክብኻብ ኤችኣይቪ ናብ ዕሸል ከይመሓላለፍ ክከላኸል ይኽእል እዩ፣ መተካእታ ጸባ ጡብ (ናይ ህጻናት ፎርሙላ) ብምጥቃም ምጥባው ድማ ኣብ ዕሸላት ረኽሲ ኤችኣይቪ ንምክልኻል ኣገዳሲ እዩ።

ኩለን ምስ ኤችኣይቪ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ጥንሲ (ኣብ እስራኤል ዘለወን ሕጋዊ ኩነታት ብዘየገድስ) ሕክምናዊ ምንክብኻብ ብቑዓት እየን፣ እዚ ድማ ንደቀን ናይ ኤችኣይቪ ምትሕልላፍ ሓደጋ ምንካይ የረጋግጽ። ነዞም ናይ ምትሕልላፍ መንገድታት ብምርዳእ፣ ንነብስናን ነቶም እንሓልየሎም ሰባትን ንምክልኻል ንጡፍ ስጉምትታት ክንወስድ ንኽእል። ትምህርትን ምክልኻልን ዝርገሐ ኤችኣይቪ ኣብ ምንካይን ንኹሉ ሰብ ጥዑይ መጻኢ ኣብ ምርግጋጽን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።

መዓዝ እዩ ናይ ኤችኣይቪ ረኽሲ ናይ ምልካፍ ዕድል ዘየጋጥመሉ?

ጥዕናኹምን ጽቡቕ-ሂወትኩምን ንምሕላው ቅኑዕ ሓበሬታ ከምዘለኩም ከነረጋግጽ ንደሊ። ኤችኣይቪ ብመዓልታዊ ምትእስሳር ወይ ንገለ ፈሳሲ ኣካላት ብምቅላዕ ከምዘይመሓላለፍ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ክትፈልጥዎ ዘለኩም ነገራት እነሆ፦

ተላባዲ ዘይኮኑ ፈሳሲ ኣካላት፦

  • ረሃጽ

  • ንብዓት

  • ምራቕ

  • ፍታን

  • ሽንቲ

  • ተምላስ

 

ብተራ ርክብ ዝግበር ምትሕልላፍ የለን፦

ብመዓልታዊ ንጥፈታት ከም ምጭብባጥ ኢድ፣ ምትሕቑቛፍ ወይ ምስዓም ብኤችኣይቪ ክትልከፉ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ንብረት ምክፋል፣ ኣብ ህዝባዊ ሽቓቕ ኮፍ ምባልን ናይ ሓባር መንጸፍ ምጥቃምን እውን ናይ ምትሕልላፍ ኤችኣይቪ ሓደጋ የብሎምን። ብተወሳኺ፣ ምስ ኤችኣይቪ ዝነብር ሰብ፣ ምስ ኤችኣይቪ ዝነብር ሰብ፣ ክሕንጥስ ወይ ክስዕል ከሎ ኣብ ጥቓኡ ብምህላውኩም ጥራይ ኤችኣይቪ ክትረኽቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ኤችኣይቪ ብኣየር ኣይመሓላለፍን እዩ።

ኤችኣይቪን እንስሳታትን፦

ኤችኣይቪ ብእንስሳታት ክመሓላለፍ ስለዘይኽእል፣ ምንካስ ጣንጡ፣ ምንካስ ከልቢ፣ ወይ ካልእ ምንካስ እንስሳታት ተላባዲ ኣይኮነን።

ምክልኻል ኤችኣይቪ፦

ኤችኣይቪን ካልኦት ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታትን ንምክልኻል እቲ ዝበለጸ ውጽኢታዊ መንገዲ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝግበር ናይ ኮንዶም ምጥቃም እዩ። ኮንዶም ንዓኹምን ንጥዕና መጻምድኹምን ዝከላኸል ዘተኣማምን መከላኸሊ ይህብ።

ከመይ ጌርና ኮንዶም ንጥቀም፦ ንነብስኹምን ንመጻምድኹምን ሓልው

ኮንዶም ብትኽክል ምጥቃም ኣንጻር ኤችኣይቪን ካልኦት ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታትን ውጽኢታዊ ምክልኻል ኣገዳሲ እዩ። ኮንዶም ብግቡእ ከመይ ጌርና ከም እንጥቀመሉ ደረጃ ብደረጃ መምርሒ ኣብዚ ኣሎ፦

ዕለት ምውዳቕን መኽዘንን ምፍታሽ፦ ቅድሚ ኮንዶም ምጥቃምኩም ኣብቲ መዐሸጊ ዘሎ ናይ ምውዳቕ መዓልቲ ምፍታሽ። ግዜኡ ዝሓለፎ ኮንዶም እኹል መከላኸሊ ክህብ ኣይኽእልን እዩ። ብተወሳኺ ኮንዶም ኣብ ዝሑልን ደረቕን ቦታ፣ ካብ ቀጥታዊ ብርሃን ጸሓይ ወይ ልዑል ሙቐት ርሒቕኩም ኣቐምጥዎ።

ናይ ግዜ ጉዳያት፦ ቅድሚ ምእታውኩም፣ ብልዕቲ ምሉእ ብምሉእ ምስ ተተኽለ፣ ኮንዶም ምልባስ። እዚ ድማ ውሑስ ምትእስሳር የረጋግጽን ንሓደጋ ምብታኽ ኮንዶም ይንክዮን።

ሓደ ኮንዶም ጥራይ ተጠቐሙ፦ ኣብ ሓደ እዋን ካብ ሓደ ንላዕሊ ኮንዶም ፈጺምኩም ኣይትጠቐሙ። ክልተ ኮንዶም ብሓባር ምጥቃም ፍሕፍሕ ክፈጥርን ክልቲኡ ኮንዶም ናይ ምቕዳድ ተኽእሎ ክውስኽን ይኽእል እዩ፣ እዚ ድማ ውጽኢት ዘይብሉ ይገብሮ።

ግቡእ ምጥዕዓምን ኣቀማምጣን፦ ነቲ ኮንዶም ኣብ ልዕሊ እቲ ትኽ ዝበለ ብልዕቲ ምፍታሕ፣ ንብምሉኡ ሻምብቆ ከም ዝሽፍን ኣረጋግጽ። እቲ ኮንዶም ኣዝዩ ጽኑዕ ወይ ዘይምቹው እንተኾይኑ፣ ዝዓበየ ስፍሓት ምጥቃም ኣብ ግምት ኣእቱ። ኣብ እዋን ምፍሳስ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ንምእካብ ኣብ ጫፍ ኮንዶም ንእሽቶይ ቦታ ግደፉ።

 

ኣብ ቦታኹም ጽንሑ፦ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ፣ እቲ ኮንዶም ኣብ ብልዕቲ ብውሑስ መንገዲ ከም ዝጸንሕ ኣረጋግጹ። ክስሕብ እንተጀሚሩ ወይ እንተወጺኡ ብቕልጡፍ ብሓድሽ ተክእዎ።

ናይ ሓደ-ግዜ ጥራይ ምጥቃም፦ ኮንዶም ዳግማይ ፈጺምኩም ኣይትጠቐምሉ። ድሕሪ ምፍሳስ ስፐርምን ቅድሚ ብልዕቲ ምልስላሱን፣ ዝኾነ ምፍሳስ ንምክልኻል፣ መሰረት ናይቲ ኮንዶም እናሰሓብኩም ሓዝዎ። ነቲ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ ኮንዶም ኣብ ሽቓቕ ዘይኮነስ ኣብ መጉሓፊ ጐሓፍ ደርብይዎ።

ኮንዶም ብቐጻልነትን ብትኽክልን ምጥቃም ጾታዊ ጥዕናኹምን ናይ መጻምድኹምን ንምሕላው ዘይነጻጸል ኣካል እዩ። ኮንዶም ብቐሊሉ ዝረኽብዎን ኣንጻር ኤችኣይቪ ሓዊሱ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ረኽስታት ውጽኢታዊ መከላኸሊ ሜላ ከም ዝህቡን ኣይትረስዑ። ውሑስ ልምድታት ቀዳምነት ብምሃብ፣ ንነብስኹምን ንመጻምድኹምን ካብ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋታት እናተኸላኸልኩም ጥዑይን ዕግበት ዘለዎን ጾታዊ ህይወት ከተስተማቕሩ ትኽእሉ። ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ኮንዶም ወይ ጾታዊ ጥዕና ዝኾነ ሕቶታት ወይ ስክፍታታት ምስ ዝህልወኩም፣ ክንድግፈኩምን ዘድልየኩም ሓበሬታ ክንህበኩምን ኣብዚ ኣለና።

STD

ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት (STDs) ምርዳእ፦ ልሙድ ስክፍታ ጥዕና

ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት (STDs) ኣብ መላእ ዓለም ዝተዘርግሑ ኮይኖም፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሓደሽቲ መልከፍቲ ይፍጠሩ። እዞም ሕማማት እዚኣቶም ብዝተፈላለየ ዓይነት ጾታዊ ርክብ ካብ ሓደ ሰብ ናብ ካልእ ሰብ ይመሓላለፉ። ልሙዳት ኣገባባት ምትሕልላፍ ብብልዕቲ ጓል ኣነስተይቲ፣ ብመሃንቱስ ወይ ብኣፍ ዝግበር ጾታዊ ርክብ ይርከብዎም። ይኹን እምበር፣ ገለ STDs ብኻልእ ናይ ቀረባ ርክብ ከም ምሕኻኽ ወይ ምስዓም እውን ክዝርጋሕ ይኽእል እዩ።

ዓይነታት ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት (STDs) ብመሰረት ጠንቆም፦

STDs ብመሰረት መሰረታዊ ጠንቆም ኣብ ሰለስተ ቀንዲ ዓይነታት ክምደቡ ይኽእሉ፦

ብቫይረስ ዝመጽኡ ሕማማት፦ ገለ STDs ብቫይረሳት ዝመጹ እዮም። እዞም ማይክሮስኮፒካዊ መሳርሒታት ንዋህዮታት ወዲ ሰብ ወሪሮም ከም ኣአንገድቲ ተጠቒሞም ንኽባዝሑን ንኽዝርግሑን ይጥቀሙሉ። ኣብነታት ናይ ቫይራል STDs ቫይረስ ሕጽረት ሕማም ምክልኻል (HIV)፣ ከምኡ’ውን ቫይረስ ሀርፐስ ሲምፕለክስ (HSV) ይርከብዎም። ቫይራላዊ STDs መብዛሕትኡ ግዜ ክመሓደሩ ይኽእሉ እዮም ግን ምሉእ ብምሉእ ኣይፍወሱን እዮም።

ብባክተርያ ዝመጹ ሕማማት፦ ባክተርያ ሓደ ዋህዮ ዘለዎም ኣንኣሽቱ ፍጥረታት ኮይኖም ዝተፈላለዩ ረኽስታት ከስዕቡ ይኽእሉ እዮም፣ እንተላይ STDs። ባክተርያዊ STDs ብጸረ-ነፍሳት ብውጽኢታዊ መንገዲ ክሕከሙ ይኽእሉ እዮም። ኣብነታት ናይ ባክተርያ STDs ከርክር፣ ጅግልን ፍንጣጣን ይርከብዎም።

ብሓደ ጽግዕተኛ ዝመጽእ ሕማማት፦ ጽግዕተኛታት ኣብ ልዕሊ ወይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ተቐባሊ ዝነብሩን ንመግቦምን ንህይወትን ኣብቲ ተቐባሊ ዝምርኮሱን ህይወታውያን እዮም። ገለ ጽግዕተኛታት ብጾታዊ ርክብ ክመሓላለፉን STDs ከስዕቡን ይኽእሉ።

ሕክምናን ሳዕቤናትን STDs፦

 STDs ብመንጽር ሕክምናን ክህልዎም ዝኽእል ሳዕቤናትን ይፈላለዩ፦

ክሕከሙ ዝኽእሉ STDs፦ ገለ STDs ብግቡእ ሕክምናዊ ምትእትታው ብውጽኢታዊ መንገዲ ክሕከሙን ክፍወሱን ይኽእሉ እዮም። እዋናዊ ሕክምና ምሉእ ብምሉእ ምሕዋይ ስለዘስዕብ ተወሳኺ ጸገማት ይከላኸል።

ሕዱር STDs፦ ገለ STDs ሕዱር ኮይኖም ክቕጽሉ ይኽእሉ፣ ምልክታት ንምምሕዳርን ሓደጋ ምትሕልላፍ ንምንካይን ቀጻሊ ሕክምና መድሃኒት የድሊ።

ከቢድ ጽልዋ፦ ገለ ዘይተሓከሙ STDs ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ከስዕቡን ንህይወት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኩነታት ከይተረፈ ከብጽሑን ይኽእሉ።

ምልላይ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት፦ ኣገዳስነት ስሩዕ ምርመራ

ኩሎም ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት (STDs) ርኡይ ምልክታት ዘርእዩ ኣይኮኑን፣ እዚ ድማ ሓደ ሰብ ከይተረድኦ STD ክህልዎ ዝኽእል ተኽእሎ ይተርፍ። ብተወሳኺ ገለ STDs ዋላ እኳ እቲ ረኽሲ እንተቐጸለ ድሕሪ ሓጺር ግዜ ዝጠፍኡ ምልክታት ከቕርቡ ይኽእሉ። እዚ ድማ ፍሉይ ስክፍታታት ኣብ ዝፍጠረሉ እዋን ጥራይ ዘይኮነስ ከም ኣካል ናይ ጾታዊ ጥዕና ልምድና እውን STDs ንምፍላጥ ስሩዕ ምርመራ ምግባር ኣገዳስነቱ ዘጉልህ እዩ።

 

ምክልኻልን ስሩዕ ምርመራን፦

ምክልኻል STDs ዝተፈላለዩ ስትራተጂታት ምቕባል ዘጠቓልል ኮይኑ፣ ከም ዝተሓለወ ጾታዊ ርክብ ምግባር፣ ኣብ ዝርከበሉ ቦታ ክታበት ምውሳድ፣ ከምኡ’ውን መከላኸሊ መድሃኒታት ምሕሳብ የጠቓልል። ይኹን እምበር፣ ምሉእ ብምሉእ ክከላኸሉ ዘይኽእሉ STDs ኣለዉ፣ እዚ ድማ ስሩዕ ምርመራ ጾታዊ ጥዕናና ንምሕላው ወሳኒ መዳይ ይገብሮ።

ሓደጋ ረኽሲ ኤችኣይቪ፦

ዝጸንሐ STD ዘለዎም ውልቀሰባት ብናይ ቫይረስ ሕማም ምክልኻል (HIV) ናይ ምጥቃዕ ሓደጋ ከምዘለዎም ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ድማ ንሓደጋ ምትሕልላፍ ኤችኣይቪ ንምንካይ ክሕግዝ ስለዝኽእል፣ ን STDs ብኣግኡ ምፍላጥን ምሕካምን ህጹጽ ምዃኑ ዘጉልህ እዩ።

 

ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ስሩዕ ምርመራ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ነስምረሉ። ብኣግኡ ምፍላጥ ውልቀሰባት ኣብ እዋኑ ሕክምና ንኽደልዩን ንነብሶምን ንመጻምድቶምን ንምክልኻል ግቡእ ስጉምትታት ንኽወስዱን የኽእሎም። ስሩዕ ምርመራ ጾታዊ ጥዕና ኣብ ምድንፋዕን ውሑስን ዝያዳ ሓበሬታ ዘለዎን ማሕበረሰብ ኣብ ምዕቃብን ዓብዪ ግደ ኣለዎ።

 

ኣብ ጾታዊ ጥዕና ክመጽእ ከሎ፣ ፍልጠት ሓይሊ ምዃኑ ኣይትረስዑ። ብዛዕባ STDs፣ ናይ ምርመራ ኣማራጺታት፣ ወይ ምክልኻል ስጉምትታት ዝኾነ ስክፍታ ወይ ሕቶታት እንተሃልዩኩም፣ መርበብ ሓበሬታና ዘተኣማምን ሓበሬታን ሓገዝን ንምሃብ ኣብዚ ኣሎ። ብሓባር ብምዃን፣ ንጽቡቕ-ሂወትና ቀዳምነት ሂብና ጥዑይ መጻኢ ንኹሉ ኣበርክቶ ንግበር።

ሄፓታይተስን ወይቦን

ወይቦ እንታይ እዩ?

ወይቦ ብሰንኪ ቫይረስ ሄፓታይተስ ዝመጽእ ዝተፈላለዩ ሕማማት ነድሪ ጸላም ከብዲ ዘጠቓልል እዩ። ብፍላይ ድማ ሄፓታይተስ ኤ (HAV)፣ ሄፓታይተስ ቢ (HBV)፣ ከምኡ’ውን ሄፓታይተስ ሲ (HCV) ብጾታዊ ርክብ ክመሓላለፉ ይኽእሉ።

ሄፓታይተስ ኤ (HAV)፦ ብኣፍ-መሃንቱስ ርክብ ወይ ንዝተለኽፈ ፍታን ብምቅላዕ ይመሓላለፍ። ክታበት ከም መከላኸሊ ስጉምቲ ይርከብ።

ሄፓታይተስ ቢ (HBV)፦ ኣብ እዋን መከላኸሊ ዘይብሉ ጾታዊ ርክብ ብፈሳሲ ኣካላት ይዝርጋሕ። ክታበትን ኣጠቓቕማ ኮንዶምን ኣገደስቲ መከላኸሊ ስጉምትታት እዮም።

ሄፓታይተስ ሲ (HCV)፦ ብዘይ መከላኸሊ ጾታዊ ርክብ ብደም ምትእስሳር ይመሓላለፍ። ኣብ እዋን ጽዑቕ ጾታዊ ርክብ ኮንዶምን ጓንቲን ምጥቃም ነቲ ሓደጋ የጉድሎ።

 

ብኣግኡ ምርመራን ሕክምናን፦

ምልክታት ኩሉ ግዜ ርኡይ ክኸውን ስለዘይኽእል፣ ብመንገዲ ምርመራ ደም ብኣግኡ ምርመራ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ እዋኑ ዝግበር ሕክምና ብመሰረት እቲ ቫይረስን ምዕባለኡን ዝፈላለ ኮይኑ፣ ጸረ-ቫይረስ መድሃኒታት ከጠቓልል ይኽእል። ንዝተሓላለኸን ተወሳኺ ምትሕልላፍን ንምክልኻል ብቕልጡፍ ሕክምናዊ ክንክን ምሕታት ወሳኒ እዩ።

ከርክር

ከርክር እንታይ እዩ?

ከርክር ብባክተርያ ዝመጽእ ልሙድ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማም ኮይኑ፣ ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘጥቅዕ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ምልክታት ዘይብሉ ኮይኑ፣ እንተዘይተሓኪሙ ከቢድ ጉድኣት ከስዕብ ይኽእል፣ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ፣ ኣብ ፍርያምነትን ጥንስን ጽልዋ የሕድር።

 

መንገድታት ረኽሲ፦

ብዘይ መከላኸሊ ብልዕቲ ጓል ኣነስተይቲ፣ መሃንቱስ ወይ ኣፍ ጾታዊ ርክብ ይመጽእ፣ ዋላ ብዘይ ምእታው። ምትሕልላፍ ካብቶም ምልክታት ዘይብሎም ተሸከምቲ ክኽሰት ይኽእል እዩ፣ ሓደ ሰብ ከጋጥሞ ዝኽእል ብዝሒ ረኽሲታት ድማ ደረት የብሉን።

 

ምክልኻል፦

ኣብ ኩሉ ጾታዊ ርክብ ኮንዶም ምጥቃም።

ቀጥታዊ ርክብ ብልዕቲ ወይ ዓይኒ ምስ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ወይ ፈሳሲ ብልዕቲ ጓል ኣነስተይቲ ምውጋድ።

ናይ ጾታዊ ርክብ መሳርሒታት ብምጽራይን ጸረ ረኽሲ ምግባርን ጽሬት ምልምማድ።

 

ህክምና፦

ከርክር እንተተረኺቡ ብጸረ-ነፍሳት ብውጽኢታዊ መንገዲ ክሕከም ይኽእል። ጸገማትን ተወሰኽትን ምትሕልላፍን ንምክልኻል ብቕልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ምሕታት ወሳኒ እዩ።

ሕማም ጅግል

ጅግል እንታይ እዩ?

ጅግል ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ስፍሕ ዝበለ ሕማም ኮይኑ፣ ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘጥቅዕ እዩ። ብባክተርያ ዝመጽእ ኮይኑ ንምቅጻል ስጋዊ ርክብ፣ ፋሪንክስን ዓይንን ከስዕብ ይኽእል። መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ምልክታት ዘይከጋጥመን ይኽእል እኳ እንተኾነ፣ ደቂ ተባዕትዮ ግን ድሕሪ ረኽሲ ናይ ምምዕባል ተኽእሎኦም ዝለዓለ እዩ። እዚ ሕማም እንተዘይተሓኪሙ ሕዱር ምቅጻል ብልዕቲ ከስዕብን ኣብ ክልቲኡ ጾታታት ንፍርያምነት ክጎድእን ይኽእል።

 

መንገድታት ረኽሲ፦

ጅግል ብዘይ መከላኸሊ ብልዕቲ ጓል ኣነስተይቲ፣ መሃንቱስ ወይ ኣፍ ጾታዊ ርክብ ክመጽእ ይኽእል፣ ዋላ ብዘይ ምእታው። ኣካል ብልዕቲ፣ ዓይኒ ወይ ኣፍ ምስ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ወይ ፈሳሲ ብልዕቲ ጓል ኣነስተይቲ ምትንኻፍ እውን ናብ ረኽሲ ከስዕብ ይኽእል። ረኽሲ ክኽሰት ከም ዝኽእል ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ፣ ዋላ እቶም ተሸከምቲ ምልክታት ኣብ ዘየርእዩሉ እዋን፣ ከምኡ’ውን ሓደ ሰብ ክንደይ ግዜ ክለክፍ ከም ዝኽእል ደረት የብሉን።

ምክልኻል፦

ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ብልዕቲ ጓል ኣነስተይቲ፣ ብመሃንቱስ ወይ ብኣፍ ኮንዶም ምጥቃም ወሳኒ እዩ። ቀጥታዊ ርክብ ስጋዊ ኣካል ወይ ዓይኒ ምስ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ወይ ፈሳሲ ብልዕቲ ጓል ኣነስተይቲ ኣወግዱ፣ ንጾታዊ ርክብ ዝኸውን መሳርሒታት ብምጽራይን ጸረ ረኽሲ ብምጥቃምን ጽሬት ተለማመዱ።

ምርመራን ምልክታትን፦

ጅግል ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ ምልክታት ክኽሰት ይኽእል። ምልክታት እንተተራእዮም፣ ብተለምዶ ኣብ ውሽጢ ክልተ ክሳብ ሓሙሽተ መዓልታት ይምዕብሉ፣ እንተኾነ ግን ድሕሪ መልከፍቲ ኣዋርሕ እውን ክግለጹ ይኽእሉ። ምልክታት ቃንዛ ዘለዎ ሽንቲ፣ ምፍሳስ ደም ብልዕትን ጎሮሮን፣ ምፍሳስ ደም መሃንቱስን ምቅጻል ማህጸንን ይርከብዎም። ምርመራ ብጾታዊ ኣካል፣ ብመሃንቱስ ወይ ብሽንቲ ይግበር።

 

ህክምና፦

ሕማም ጅግል ብሓኪም ብዝተኣዘዘ ጸረ-ነፍሳት ብውጽኢታዊ መንገዲ ክሕከም ይኽእል።

ሕማም ፍንጣጣ

ፍንጣጣ እንታይ እዩ?

ፍንጣጣ ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማም ኮይኑ ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘጥቅዕ እዩ። ብሰለስተ ደረጃታት ይኸይድ፣ ነፍሲ ወከፎም ድማ ፍሉያት ባህርያት የቕርቡ። ብዘይ ሕክምና ሕክምናዊ ጸገማት ከስዕብን ንዝተፈላለዩ ስርዓታት ኣካላት ክጎድእን ይኽእል።

 

መንገድታት ረኽሲ፦

ሕማም ፍንጣጣ ብዘይ መከላኸሊ ብልዕቲ ጓል ኣነስተይቲ፣ ብመሃንቱስ ወይ ብኣፍ ጾታዊ ርክብ ክመጽእ ይኽእል። ብተወሳኺ ምስ ክፉት ቁስሊ ቀጥታዊ ርክብ ናብ ረኽሲ ከስዕብ ይኽእል።

 

ምክልኻል፦

ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ብልዕቲ ጓል ኣነስተይቲ፣ ብመሃንቱስ ወይ ብኣፍ ኮንዶም ምጥቃም ኣገዳሲ እዩ። ንሓደጋ ምትሕልላፍ ንምንካይ ምስ ክፉት ቁስሊ ብቐጥታ ምትንኻፍ ምውጋድ።

 

ምርመራን ምልክታትን፦

ምልክታት ኣብ ሰለስተ ደረጃታት ይፈላለዩ፦

ቀዳማይ ደረጃ ፍንጣጣ፦ ኣብቲ ረኽሲ ዝተለኽፈሉ ቦታ ሓደ ንጽል ቃንዛ ዘይብሉ ቁስሊ ይረአ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ክሳብ ሰለስተ ወርሒ። እቲ ቁስሊ ባዕሉ ክሓዊ ይኽእል እዩ፣ ብዘይ ሕክምና ግን እቲ ሕማም ናብ ዝቕጽል ደረጃ ይሰጋገር። ገሊኦም ምልክታት ፈጺሞም ከየርእዩ ይኽእሉ።

ካልኣዊ ሕማም ፍንጣጣ፦ መብዛሕትኡ ግዜ ምልክታት ዘይብሉ ኮይኑ፣ ኣብ ኣእዳው፣ እግርን ሽምጢን ከም ሕኸኽ ምስ ረስኒ፣ ድኻም፣ ቃንዛ ጎሮሮ፣ ቁስሊ ብልዕቲን ሕበጥ ጽክታት ሊምፍን ክቐርብ ይኽእል። እዞም ምልክታት ብዘይ ሕክምና ክሓልፉ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ግን እቲ ሕማም እንተዘይተሓኪሙ ክኸይድ እዩ። ድሕሪ እቲ ናይ መጀመርታ ረኽሲ ካብ ሰሙናት ክሳብ ኣዋርሕ ክረኣዩ ይኽእሉ እዮም፣ ክሳብ ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት ድማ በብእዋኑ ክኽሰቱ ይኽእሉ።

ሳልሳይ ደረጃ ፍንጣጣ፦ ደንጉዩ ዝመጽእ ደረጃ፣ ኣብ ውሑዳት ሚእታዊት ካብቶም ዝተለኽፉ፣ ዋላ’ውን ድሕሪ ምልካፎም ክሳብ 30 ዓመት ይኽሰት። ውጽኢቱ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ስርዓታት ኣካላት፣ ከም ሓንጎል፣ ነርቭታት፣ ዓይኒ፣ ሰራውር ደም፣ ጸላም ከብዲ፣ ኣዕጽምትን መላግቦታትን ጉድኣት የስዕብ። ምልክታት ከከምቲ ዝተጎድአ ስርዓት ዝፈላለዩ ኮይኖም ሽባነት፣ ምጉዳል ምርኣይ፣ ምዝንባዕ፣ ወዘተ ከጠቓልሉ ይኽእሉ።

ምርመራ ብመርመራ ደም ይረጋገጽ፣ ቁስሊ እንተሃልዩ ድማ ናሙና ካብኡ ይውሰድ።

 

ህክምና፦

ሕክምና ጸረ-ነፍሳት ዘጠቓልል ኮይኑ፣ ብተለምዶ ከከም ደረጃ እቲ ሕማም፣ ከምቲ ብሓኪም ዝተኣዘዘ ብመርፍእ ዝወሃብ እዩ። ኣብ ሳልሳይ ደረጃ፣ ሕክምና ነቶም ዝተጎድኡ ስርዓታት ዒላማ ይገብር።

test

ምርመራ ኤችኣይቪ፦ ኩነታትኩም ፍለጡ

ረኽሲ ኤችኣይቪ ብመልክዕ ጥራይ ክውሰን ከምዘይክእል ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ሰብ ብኤችኣይቪ ተለኺፉ እንተኾይኑ ንምፍላጥ እቲ እንኮ መንገዲ ብቐሊል ምርመራ ደም እዩ። ስሩዕ ምርመራታት ደም ኤችኣይቪ ኣይፈልጡን፤ ነቲ ቫይረስ ብትኽክል ንምፍላጥ ፍሉይ ምርመራታት ኤችኣይቪ የድሊ። መብዛሕትኦም ሓደሽቲ መልከፍቲ ኤችኣይቪ ኣብቶም ኩነታት ኤችኣይቪኦም ዘይፈልጡ ውልቀሰባት ከም ዘጋጥም፣ ኣይትረስዑ፣ ብዙሓት ካብኣቶም እኳ ዘይፈልጥዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ጾታዊ መጻምድኹም ኩነታቶም ክገልጹ እዮም ኢልካ ምግማት ድማ ዘተኣማምን ኣይኮነን።

መዓዝ ምርመራ ኤችኣይቪ ይግበር?

ምርመራ ደም ኤችኣይቪ ነቲ ቫይረስ ድሕሪ ምልካፉ ኣስታት 21 መዓልታት ክፈልጦ ይኽእል። ስለዚ፣ ቅድሚ ምርመራ ምግባርኩም፣ ካብቲ ንቫይረስ ክቃላዕ ዝኽእል መዓልቲ ጀሚሩ እንተወሓደ 21 መዓልታት ምጽባይ ወሳኒ እዩ።

ስለምንታይ እየ ክምርመር ዘለኒ?

ረኽሲ ኤችኣይቪ ብኣግኡ ምፍላጥ ንውጽኢታዊ ሕክምናዊ ፍወሳ፣ ልዑል ጽሬት ህይወት ንምዕቃብን ናብ ኤድስ ንኸይሰጋገር ንምክልኻልን ወሳኒ እዩ። ኩነታት ኤችኣይቪኹም ብምፍላጥ፣ ህይወት ዘድሕን ሕክምና ክትረኽቡን ንጾታዊ መጻምድኹም ንምክልኻል ስጉምትታት ክትወስዱን ትኽእሉ።

ኣበይ እየ ምርመራ ኤችኣይቪ ዝገብር?

ብዛዕባ ማእከላት ምርመራ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብቲ መላግቦታት ከተእትዉ ትኽእሉ ኢኹም

ብቁጽሪ ቴሌፎን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም።

0543200077

HaVAAD_logoPoz.png
טרם.jpg
מרפאת-לוינסקי-לוגו-1.jpeg
רלא לוגו.png
ואהבת לוגו.webp
לרעך כמוך לוגו.png

ሓይሊ ዕማም ኤድስ እስራኤል (Israel AIDS Taskforce, IATF) ኣብ እስራኤል ዝርገሐ ለበዳ ኤድስ ደው ንምባል ዝዓለመ ዘይመንግስታዊ ትካል እዩ። ኣብ 1985 ብጉጅለ ውዕዉዓት ማሕበራዊ ተቓለስቲ ዝተመስረተ ንሕና ኣብ ዓውዲ ኤድስ ኣብ ሃገርና ዝነውሐ ዕድመን ጸላዊን ትካል ኢና። ቀንዲ ትኹረትና ኣብ ምሕላው መሰላት፣ ረብሓታት፣ ጽሬት ህይወትን ትጽቢት ዕድመን ናይቶም ምስ ኤችኣይቪ ዝነብሩ ውልቀሰባት እዩ።

 

ህዝባዊ ጥዕናን ኣብ ዙርያ ኤድስ ዝምልከት ፍልጠትን ንምድንፋዕ ንጽዕር። ውፉይ ናይ ደገፍ ጉጅለና ምስ ኤድስ ንዝነብሩ ውልቀሰባትን ስድራቤቶምን ሓገዝ ንምሃብ ከይተሓለለ ይሰርሕ። ብተወሳኺ እውን፣ ሞያዊ ምብጻሕ ጉጅለና፣ ንሕብረተሰብ ብዛዕባ ኤድስ ብንጥፈት ይምህር፣ እዚ ድማ ምትሕልላፍ ሕማማት፣ ኣገባባት ምክልኻልን ምዝርጋሕ ምዕቡል ሕክምናዊ ሓበሬታን ሓዊሱ እዩ።

Horizontal blue.jpg

እዚ መርበብ ሓበሬታ እዚ ካብ UNHCR ብዝተገብረ ልግሲ ዝመልኦ ወፈያ እዩ ተኻኢሉ።

bottom of page